HERBERT FRITZ

HERBERT FRITZ

1962 geboren in Reutlingen
1985 – 1990 Bauingenieurstudium an der FH Stuttgart
1990 – 1995 Mitarbeit im Büro Winghofer/ Schab, Pfullingen
1995 Bürogründung Ade & Fritz Bauingenieure